นายนิยม  สองแก้ว
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

นายเชาวฤทธิ์  บุญญานุกูลกิจ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

301705
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
284
415
699
299345
8007
11318
301705

Your IP: 192.168.2.69
2022-05-24 19:30

ภารกิจของหน่วยงาน

Post on 26 มิถุนายน 2561
by admin1
ฮิต: 4740

วิสัยทัศน์

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
"เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการแรงงานในท้องที่ ตามมาตรฐานแรงงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล"


พันธกิจ

1. พัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

2. คุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงาน

3. ส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงาน

4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน


หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ด้านคุ้มครองแรงงาน
ดูแลเกี่ยวกับสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน เช่น วัน เวลา ในการทำงาน วันหยุด วันลา การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา
ค่าทำงานในวันหยุด ค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เงินประกันการทำงาน

ด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
งานเกษตรกรรม งานที่เกี่ยวข้องการกับเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ป่าไม้ การประมง การรับงานไปทำที่บ้าน

ด้านความปลอดภัยในการทำงาน
ส่งเสริม กำกับ ดูแล ให้นายจา้งปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน สิทธิหน้าที่ของนายจ้างลูกจ้างด้านความปลอดภัย การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
เช่น ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 

ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน
ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทแรงงาน  รับจดทะเบียนองค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง ส่งเสริมการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายกำหนด

ด้านมาตรฐานแรงงาน
ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานประกอบกิจการร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานแรงงานและบริการ (มรท.8001-2553)

ด้านนิติการ
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแรงงาน ฟ้องคดี แก้ต่างคดี ให้ลูกจ้างในคดีแพ่ง ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
ติดตามหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

งานบริหารทั่วไป
งานด้านธุรการ งานการเงินและบัญชี แผนงาน งบประมาณ งานเอกสารประชาสัมพันธ์ รายงานข้อมูลสถิติแรงงาน ประสานหน่วยงานราชการอื่นๆ